Dilex Salon streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jij als bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Dilex Salon organisatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website op Internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.
Privacyverklaring
Dilex Salon neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@dilexsalon.nl
Wie is Dilex Salon?
Dilex Salon is een Salon kantoorhoudende aan de Looierstraat 19 te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59631600
is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.
Hoe gebruikt Dilex Salon jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Dilex Salon persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Dilex Salon voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Dilex Salon worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
VOF Dilex Salon
Looierstraat 19 6811 AT Arnhem
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Loyaliteitsprogramma
Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Training/Cursussen
Doeleinde: Inschrijvingen trainingen
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres, NAW-gegevens
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Andere activiteiten
Doeleinde: Management
Gegevens: Omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Dilex Salon heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen . Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Dilex Salon over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Dilex Salon. Je kunt verzoeken dat Dilex Salon je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Dilex Salon de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Dilex Salon of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Dilex Salon te verkrijgen. Dilex Salon zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Dilex Salon je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Dilex Salon
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dilexsalon.nl. Dilex Salon zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Dilex Salon een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Dilex Salon je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Dilex Salon verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Dilex Salon ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Dilex Salon worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Dilex Salon worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@dilexsalon.nl
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Dilex Salon jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@dilexsalon.nl Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dilex Salon houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.
a.De kapper (M/V): kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.
b.De klant (M/V): de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
c.De Commissie Geschillenbemiddeling: de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
d.Deskundigen (M/V): speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.
e.Haarbehandeling: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden.